De Kreupelen Lopen |

De Kreupelen Lopen

Vertaling. The Lame Walk. Geschreven begin vorige eeuw door


Wij zouden liever afwezig zijn (in gedachten) van het lichaam en aanwezig zijn bij de Heer.(Geest) (2 Korinthe 5:8.)

Keer u van het lichaam af en wend u tot Waarheid en Liefde, het Beginsel van alle geluk, harmonie en onsterfelijkheid.

De goddelijke Wetenschap, die boven stoffelijke theorieën uitrijst, sluit de materie uit, ontbindt dingen in gedachten en vervangt de voorwerpen van de stoffelijke zin door geestelijke ideeën. (Science and Health.)

Christus heeft zijn volgelingen in alle tijden beloofd, dat diegene die in hem gelooft, de werken die hij doet, ook zal doen. Dezelfde Christus verklaarde: Ik ben de Waarheid. Dus deze belofte kennelijk betekent dat hij die hem, de waarheid, begrijpt, en vanuit dit principe van waarheid werkt, de werken die hij doet, ook zal doen. Jezus verklaarde ook dat de kennis van de waarheid de mensen vrij zou maken van allerlei soorten dwaling en kwaad. Klaarblijkelijk is de moeilijkheid om de genezende werken van Jezus te kunnen herhalen in deze moderne tijd, een kwestie van het begrijpen en het toepassen van de Christus-Waarheid. Deze Waarheid werd onderwezen en gedemonstreerd door Jezus in Galilea, en werd begrepen en uitgeoefend door zijn naaste discipelen, en door zijn volgelingen gedurende de eerste twee of drie eeuwen. Na die tijd ging het begrip van de waarheid, die het mogelijk maakt om de zieken te genezen, verloren, en bleef voor het grootste gedeelte onbekend en ongebruikt, totdat het herondekt werd door de stichtster van de moderne Christian Science beweging, Mary Baker Eddy, die haar ontdekking in 1866 deed, en het toelichtte in de jaren vlak erna, en het later onderwees aan een snel groeiend aantal studenten, hetzij door persoonlijk onderwijs, of door middel van het tekstboek van Christian Science, Science and Health with key to the Scriptures, en door haar andere geschriften. Veel van deze studenten hebben door dit onderricht geleerd om de Bijbel zodanig te begrijpen, dat zij enigermate in staat zijn om het mandaat van Christus te volbrengen: Verkondig het evangelie en genees de zieken zoals hij het deed.

Als voorbeeld dat dit alles waar is, zal de schrijver het hebben over een paar gevallen van genezing, waar hij aan kon meewerken, omdat hij precies wist wat er gedaan en gezegd werd om de genzing te bevorderen; en als hij er uitvoerig over schrijft, dient dit om de waarheid van het Principe en de leer van deze Wetenschap aan te tonen aan sommigen die net begonnen zijn Christian Science te onderzoeken, en het zou sommigen kunnen helpen om voor zichzelf demonstraties te maken.

Op een avond sprak de schrijver met acht of tien werklieden in een ruimte waar ze samen waren; en na een poosje kwam het gesprek op Christian Science. Zij begonnen vragen te stellen, die de schrijver zo goed mogelijk beantwoordde, en van het een kwam het ander, en sommige antwoorden schenen enkelen van de aanwezigen heel vreemd en merkwaardig toe. Een jongeman, die in een stoel zat, met een kruk aan iedere kant, zei na een tijdje: Als wat u zegt waar is, hoe zit het dan met mijn enkel? De schrijver vroeg: hoe is het dan met je enkel? Toen begon de jongeman te vertellen dat hij bijna een jaar ervoor, toen hij bezig was met het behandelen van zware telefoonpalen, één ervan per ongeluk op zijn enkel viel en die gemeen verbrijzelde. Een chirurg verwijderde een hele verzameling beensplinters, en stukjes pees ook, en verbond de enkel. Andere stukjes been etterden eruit gedurende de volgende weken. Daarna genas de huid over de buitenkant, maar was rood en zag er onnatuurlijk uit. De enkel was verschrompeld en bleef zo pijnlijk dat het onmogelijk was om de voet op de grond te zetten zonder vreselijke pijn. Gedurende vele maanden bleef deze conditie zo, en er was geen verbetering merkbaar, en de jongeman was sinds het ongeluk verplicht om met krukken te lopen, en het scheen dat de doktoren niets voor hem konden doen. Andere mannen in de groep, die de jongen goed kenden, bevestigden deze verklaring. Nadat hij naar dit verhaal geluisterd had, begon de schrijver een vraag en antwoord interrogatie, en bracht de jongeman ertoe in te stemmen met de volgende stellingen, die, zoals zal worden gezien, logisch verband houden met elkaar.

God is Geest. God is onbegrensde intelligentie, onbeperkte Liefde, en ongelimiteerde wil. Intelligentie, gevoel, en wil zijn de kenmerken van Gemoed; en omdat God al deze in onbeperkte mate tot uitdrukking brengt, is hij oneindig Gemoed; dat betekent dat het oneindige Gemoed God is; en Geest is oneindig Gemoed; dus dit zijn benamingen voor God die onderling verwisselbaar zijn. God is de enige Schepper, zoals de Bijbel leert. Daarom is het oneindige Gemoed de enige Schepper. Als we hier even bij stil staan, realizeren wij ons dat de creaties van Gemoed noodzakelijkerwijs mentaal moeten zijn, oftewel, het zijn ideeën. Daarom bestaat alles wat geschapen is door de enige Schepper uit ideeën, die waar, onveranderlijk, eeuwig en volmaakt of harmonieus zijn, overeenkomstig de geaardheid van Gemoed, God, die ze geestelijk tot stand brengt. Ideeën kunnen enkelvoudig of samengesteld zijn. Laten wij dat uitleggen. De tafel van vermenigvuldiging is een samengestelde idee, die bestaat uit vele enkelvoudige ideeën, zoals 2×3=6, 4×5=20 enzovoorts. Sommige van de ideeën die het werkelijke heelal uitmaken zijn samengestelde ideeën, en andere ideeën zijn eenvoudigere ideeën die in deze samengestelde ideeën ingesloten zijn.

Als je echt iets bent, dan heeft God je gemaakt; want God maakt alles. Als God je gemaakt heeft, ben je de schepping van het oneindige Gemoed; en daarom ben je een idee van God, in zijn evenbeeld en gelijkenis, en ben je geen verschijningsvorm van materie, ook al lijkt het zo. Je bent de samengestelde idee van God, en elk deel van jou, zoals wij het kennen, is een eenvoudigere idee van God, die in de samengestelde idee, die jij bent, ingesloten is. Voordat we verder gaan naar het speciale onderwerp dat wij willen verklaren, zodat wij het duidelijker begrijpen zullen als het verklaard wordt, laat ons het kenmerk van een idee nauwkeurig bekijken. Laten wij er een nemen waar wij bekend mee zijn, – het idee 2×3=6. Er was nooit een tijd dat dit niet waar was, en het geen voldongen feit of gegeven was dat 2×3=6, en er zal nooit een tijd zijn waarin dit geen waarheid of werkelijheid is, en er is geen plek in het heelal waar dit geen realiteit is. Dus is dit idee net zo permanent als de eeuwigheid, en net zo groot als het heelal, zoals het oneindige, scheppende Gemoed, dat besliste dat dit idee waar en echt zou zijn. U zult dadelijk zien dat dit idee niet verbeterd kan worden, want het is reeds volmaakt in zijn soort; en het kan niet geschonden worden, want niets heeft er macht over behalve God, die besliste dat het voor altijd waarachtig zou zijn. Het kan niet vernietigd worden. Alle ideeën van God, all zijn scheppingen, zijn begiftigd met onveranderlijkheid, onverwoestbaarheid en volmaaktheid.

Kunt u zich voorstellen dat iemand het idee 2×3=6 verandert? Zou iemand het kunnen begraven? Of opsluiten? Of versnipperen? Zou een telefoonpaal er op kunnen vallen, en het verbrijzelen? Klaarblijkelijk dus niet, want het idee 2×2=6 is oneindig en alomtegenwoordig, en is niet van of in de materie, of onderworpen aan de kracht van de stof. Stoffelijke verbeeldingen van dit idee kunnen gemaakt worden met een krijtje op een schoolbord, of met een pen op papier, maar het idee is niet in deze verbeeldingen, en wordt er niet door beheerst, hoewel zij er door tot uitdruking gebracht worden voor de sterfelijke mens. Het maakt niet uit wat er met deze verbeeldingen gebeurt, het idee is altijd dezelfde.

Als je een enkel hebt, dan is die gemaakt door God; dat wil zeggen, het oneindige Gemoed heeft het uitgedacht, en bewaart het als een waar idee dat voor altijd zal blijven, een oneindig, alomtegenwoordig, onveranderlijk en volmaakt idee. Het is noch in de materie noch gemaakt van materie. Daarom is jouw enkel, de enkel die God gemaakt heeft, de enige echte enkel, nooit onder een telefoonpaal geweest, en kon nooit door een telefoonpaal verbrijzeld worden. Wat jij je enkel noemt, is slechts een onwerkelijke stoffelijke weergave van een werkelijk idee, – een verkeerde opvatting ervan. Als wij nu de waarheid kennen en verklaren, de werkelijkheid van je echte enkel, zoals we nu net gedaan hebben, deze kennis van de waarheid zal het geloof in chaos, pijn en zwakheid in verband met het geloof dat je enkel schijnt te zijn, vernietigen.

Met andere woorden, deze kennis en deze verklaring van de waarheid zal maken dat de onwerkelijke uitbeelding ervan tevoorschijn komt als harmonieus in plaats van kapot. Ik zeg het je, de enige werkelijke enkel die je hebt, de enkel die God gemaakt heeft, de goddelijke en volmaakte idee, was nog nooit onder een telefoonpaal en was nooit verbrijzeld, en de uiterlijke schijn van wat jouw enkel lijkt te zijn, is onwerkelijk, en kan niet standhouden, want het was slechts een onwerkelijk geloof, leugens van satan, welke de waarheid die wij net verklaard hebben, recht kan zetten, en zo vernietigen.

Binnen drie dagen, zonder dat er iets verder gedaan of gezegd werd, hing de jongeman zijn krukken op, en begon met een wandelstokje te lopen. De pijnlijkheid en zwakheid waren bijna helemaal verdwenen. Een korte tijd later gooide hij de wandelstok ook weg. Binnen een paar weken sinds wij ons gesprek begonnen, werkte hij als bestuurder op een tram, klom de tram op en af, liep over the treeplanken vol met staande mensen, net zo makkelijk alsof hij nooit een ongeluk gehad had. Die had hij in werkelijkheid ook nooit gehad, hoewel het wel zo leek in het domein van het sterfelijke geloof. Maar onze Heer en Verlosser zei: “Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel”. Met dit rechtvaardige oordeel oordeelden wij in verband met de enkel van de jongeman.

Deze uiteenzetting kan vreemd lijken voor iemand die Christian Science niet bestudeerd heeft. De schrijver wil de aandacht vestigen op het volgende feit: De jongeman werd verteld dat zijn echte enkel, de enige enkel die hij eigenlijk bezat, een idee van God was, onbegrensd, eeuwig, onverwoestbaar en volmaakt. Toen hij dit beweerde, vertelde hij hem vervolgens de waarheid of een leugen? Welke van de twee? Maar deze verklaring deed in een paar dagen méér voor deze jongeman dan kundige artsen, geholpen door de zogenaamde geneeskrachten van de natuur, na vele maanden voor hem hadden kunnen bereiken. Het is een waarheid die de essentie van alle werkelijkheid verduidelijkt. Het gehele werkelijke heelal is een ideaalbeeld dat bestaat uit goddelijke ideeën, dat voor altijd onveranderlijk uitgerust is met de harmonie, volmaaktheid, schoonheid en rechtschapenheid van hun Schepper, God. En iedereen die dit feit kent, en het in zijn gedachten houdt, en het verklaart wanneer daar aanleiding toe is, kan, naar gelang de helderheid en het gehalte van zijn begrijpen en bewustwording, de verscheurdheid, ziektes en zorgen overwinnen waarmee hij geplaagd schijnt te worden. En er dan ook zijn medemensen mee van dienst zijn.

Laat het duidelijk begrepen worden dat de goddelijke ideeën, zoals enkel, hart, ogen en andere delen en organen van het menselijke lichaam, slechts beperkte menselijke voorstellingen zijn, want als ideeën zijn zij onbeperkt, abstract, non-figuratief, en hun eigenlijke, heuse aard en functie in Gemoed is nog niet zichtbaar, maar zal verschijnen wanneer wij God meer volledig begrijpen. Het geestelijke lichaam is een verzameling of optelsom van alle juiste ideeën, die God volledig uitdrukken. De leidraad in dit artikel is geen poging om de materie of het menselijke lichaam te vergeestelijken. Maar, zoals op bladzijde 123 van Wetenschap en Gezondheid wordt aanbevolen: “De goddelijke Wetenschap, die boven stoffelijke theorieën uitgaat, sluit de materie uit, doet dingen als gedachten af, en vervangt de voorwerpen van de stoffelijke zin door geestelijke ideeën.

Christian Science is louter metafysica, dat wil zeggen, het is boven, voorbij en hoger dan de natuurwetenschap, oftewel dat wat zichtbaar en stoffelijk is. Christian Science komt helemaal niet overeen met de zogenaamde fysieke of waarneembare wereld; en toch is het waar dat wanneer een student Christian Science aanvaarden en bestuderen zal als een geheel mentale of metafysische wetenschap, wanneer hij zich standvastig baseert op het metafysische uitgangspunt, dan zal hij deze kennis kunnen gebruiken om zichtbare veranderingen aan te brengen in het zogenaamde stoffelijke domein. Christian Science geeft ons een stevige mentale grondslag buiten het zogenaamde fysieke en zichtbare; en als we ontdekt en geleerd hebben hoe op dit fundament te steunen, overeenkomstig de graad van ons onvoorwaardelijk metafysisch bewustworden, kunnen wij de lichamelijke verschijnselen, genaamd ziektes, zowel z.g. organische als anorganische, wegnemen. Met een zeer volledige en absolute bewustwording van het metafysische, zouden we nog veel meer verrassende veranderingen kunnen bewerkstelligen in het z.g. fysieke. Jezus was de belangrijkste metafysische heelmeester van allen die ooit op de aarde waren, en hij genas niet slechts alle ziektes, maar veranderde het water in wijn, vermenigvuldigde de broden en vissen, herstelde de verschrompelde hand, gaf het zicht aan de blinden, gehoor aan de doven, en deed de kreupelen lopen. De materie, essentie of substantie van alles is het scheppende Gemoed. Er zijn duizenden demonstraties hiervan gemaakt door Christian Science practitioners, die voor een groot deel gevonden kunnen worden in de archieven van de organisatie.