Dominion Within |

Dominion Within

door


Hier volgt de Nederlandse vertaling van een hoofdstuk uit het boek “Dominion Within,” van de rev. G.A.Kratcher, geschreven in het jaar 1907. De heer Kratcher was een Methodisten dominee, die zich na een wonderbaarlijke genezing in 1906 op de studie van Christian Science toelegde.

De stichster van Christian Science, Mary Baker Eddy, prees hem voor de kwaliteit van zijn werk. Echter na haar dood werd hem in 1913 het lidmaatschap in de Christian Science Kerk ontzegt, omdat hij zijn schriftelijke uitleggingen met zijn patienten deelde. Waarschijnlijk uit jaloezie, omdat hij uitstekend genezend werk verrichtte. Aldus begon de verkeerde invloed in de Christian Science Beweging door de beoordeelingsfouten van het Boston hoofdkwartier.

De Wet van Zuivere Gewaarwording.

Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem wellicht tasten en vinden mochten.

(Handelingen 17:27)

De Wetenschap verklaart, dat Gemoed en niet de stof ziet, hoort, voelt en spreekt.

(uit Wetenschap en Gezondheid, bldz. 485)

De schrijver heeft opgemerkt dat veel studenten van de Christelijke Wetenschap minder aandacht besteden aan het beheersen van de gemoedsgesteldheid dan aan het beheersen van de gedachten; en dit niettegenstaande het feit dat het de tevredenheid en voldoening in het dagelijkse leven meer met de gevoelens te maken heeft dan met de gedachten, en dat een harmonieuze lichamelijke conditie bijna geheel bepaald wordt voor goed of kwaad door de juiste of verkeerde werking van de gevoelens, alhoewel natuurlijk een correct begrip ook nodig is voor juiste gevoelens. Veel verkeerde denk-processen in onze huidige ervaringswereld, die zuiver verstandelijk zijn, beinvloeden de gevoelens niet op nadelige wijze, en veroorzaken geen geestelijk of lichamelijk lijden, maar verkeerde emotionele processen veroorzaken wel geestelijk lijden of een gevoel van ongelukkigheid, en, als er in volhard wordt, veroorzaken deze dan de zogenaamde lichamelijke ziektes.

De juiste werking van de gevoelens die in overeenstemming zijn met de goddelijke natuur, maken grotendeels de rijkdom van het koninkrijk des hemelen uit, welke de enige echte rijkdommen zijn. Omdat God de schepper en bestuurder van het heelal is, en ook almachtig en alomtegenwoordig is, vertegenwoordigen de diverse manifestaties van God de wet van het heelal, de wet van het zijn, en de wet van de gemoedsgesteldheid van ieder mens. Een gedeelte van de onveranderlijke manifestaties van God bestaan uit liefde, vreugde, vrede, en een vertrouwen in het goede; vandaar dat deze manifestaties de wet uitmaken die de gevoelens beheersen, en iedere uiting van menselijk gevoel dat verschilt met deze goddelijke manifestaties, is een verkeerde emotie. Angst, onrust, bezorgdheid, verdriet, twijfel, woede, jaloersheid, en wraakzucht zijn allemaal vormen van verkeerde emoties. Bij nadere beschouwing is het niet moeilijk te bemerken dat er helemaal geen verband bestaat tussen deze tegenpolen, -geen verband tussen leugen en waarheid, of tussen kwaad en goed. Derhalve is er absoluut geen verband tussen liefde, vreugde, vrede, en het vertrouwen in het goede aan de ene kant, en angst, verdriet, woede, of twijfel, of iets dat deze gevoelens lijkt op te wekken, aan de andere.

Bijvoorbeeld, het verlies van een portefeuille met geld gebeurt niet in het onveranderlijke rijk van God, van Waarheid; het gebeurt alleen als een onwaar verschijnsel in de sfeer waar de dwaling zich manifesteert. Vandaar dat er helemaal geen echt verband bestaat tussen dit verlies en vreugde en vrede, als gemoedsgesteldheid. Vreugde en vrede behoren niet aan een gevulde portefeuille toe, en zijn er ook geen manifestaties van, dus is het onmogelijk dat zij daaruit voortkomen. Het zijn eigenschappen of manifestaties van Geest, God, en komen alleen uit Hem voort. De redenering dat er schijnbaar een verbinding bestaat tussen een portefeuille en de vreugde en vrede van het gemoed is een van misleidende listen van de bedriegelijke stoffelijke zin, satan. Het verlies van een portefeuille zou iemand niet verzoeken om in zijn gedachten de wet van het vermenigvuldigen te verbreken; het zou iemand niet verleiden om bijvoorbeeld te denken dat vijf keer zes zesentwintig is. Er is totaal geen verband tussen het verlies van een portefeuille en iemand´s gedachten over vijf keer zes; en met het bereiken van het Gemoed dat in Jezus Christus was, kan er net zo min een relatie bestaan tussen het verlies van een portefeuille en de gemoedstoestand, dan dat er zou kunnen bestaan tussen zo´n verlies en zijn gedachten over vijf keer zes. Het gevoelsleven van een mens functioneert alleen volgens de Bron and Beginsel ervan, namelijk God, en wordt niet beinvloed door datgene wat niet de Bron of het Principe ervan is.

De gele kleur, hardheid en ondoorschijnendheid zijn onveranderlijke kwaliteiten van goud. Overal waar goud is, daar is de gele kleur, de hardheid en de ondoorschijnendheid. Het verlies van een portefeuile zou niet in het minst de kleur van goud kunnen veranderen, of maken dat de gele kleur het goud verlaat, -of het nu het goud in de portefeuille is, of ergens anders in de wereld-, want de gele kleur van goud is niet afhankelijk van wat er met de portefeuille gebeurt, maar van de aard van het goud. Op dezelfde wijze kan het verlies van een portefeuille de vreugde en vrede van een mens op geen enkele manier beinvloeden, of maken dat God deze kwaliteiten kwijtraakt, aangezien zij alleen afhangen van de goddelijke natuur; en zo´n verlies kan niet veroorzaken dat vrede en vreugde zelfs maar een klein beetje uit het menselijke gemoed verdwijnen, als die mentaliteit gegrondvest is in God, en aldus bestuurt wordt door de enige wet of waarheid van het zijn. Op dezelfde wijze kan een oneerlijk of beledigend menselijk gedrag in het geheel geen relatie hebben met liefde, vreugde, en vrede, die St. Paulus “de vruchten van de Geest” noemt. Deze vruchten hebben hun Oorsprong en Beginsel niet in een onrechtvaardig of onharmonisch menselijk gedrag; maar God is er de Bron en het Principe van, zoals we al eerder opmerkten. De menselijke mentaliteit moet leren om het bestuur van het gevoelsleven over te geven aan God alleen, en zich niet laten beinvloeden door het menselijke gedrag, want anders zijn beiden het bestuur en de werking ervan verkeerd en pijnlijk. Al het lijden van het menselijk ras is te wijten aan het feit dat het menselijk gemoed de onwetendheid en de verkeerde zin toestemming verleent om de leugenachtige beweringen waar te maken dat er een verbinding zou bestaan tussen ware gevoelens en stoffelijke omstandigheden en het menselijke gedrag, terwijl zo´n verbinding helemaal niet bestaat. De enige ware verbinding en relatie van het gevoel is met God. Dit is de waarheid, een deel van die waarheid waarvan Jezus Christus verklaarde dat zij die hem kenden, hen bevrijden zou van de tegenspoeden des levens. Als we slechts leren om tegen ons zelf te zeggen, meerdere malen per dag misschien, zoals de gelegenheid zich voordoet, dat er “Geen verbinding” (als ezelsbruggetje om ons er aan te herinneren dat er geen noodzakelijke of logische relatie is) bestaat tussen wat een materieel verlies schijnt, of een onrechtvaardig of onaardig gedrag van de mensen lijkt, en de liefde, vreugde, en vrede die ons rechtmatig toebehoren als kinderen Gods. Op deze manier zullen we onszelf beschermen tegen het verlies van de enige echte rijkdommen; en zullen we gelukkiger, gezonder en voorspoediger leven, zelfs in een wereldse zin, en zullen we beter het gebod opvolgen dat zegt: “Vergader u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verderft, en waar dieven doorgraven en stelen; Maar vergader u schatten in de hemel, (in ons dagelijks vergeestelijkte bewustzijn) waar noch mot noch roest ze verderft, en waar de dieven noch doorgraven noch stelen.” Als we dit doen, dan zullen we “eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid zoeken”, en al dat we nodig hebben om ons te voeden, en te kleden zal zeer zeker ons deel worden, ook al lijkt dit tijdelijk niet zo. Dit is de belofte van Christus, wiens woorden niet kunnen liegen. Het is een feit dat er geen rechtmatige verbinding is tussen de activiteit van liefde, vreugde, vrede en vertrouwen in het goede, en zwakte en pijn in het lichaam; maar dit is soms een beetje moeilijker om aan te tonen. Dat wat een lichamelijke ziekte genoemd wordt is meestal veroorzaakt door het koesteren van verkeerde gevoelens, die zich vermommen als een mentale toestand; en indien dat wat de mentale disharmonie genoemd zou kunnen worden, eerst verwijderd wordt, dan zal het lichamelijke kwaad meestal verdwijnen. Gebaseerd op het begrip en het toepassen van de waarheid hierboven beschreven, moet het mogelijk zijn om snel lust, angst, bezorgdheid, ongerustheid, boosheid, jaloersheid, afgunst, wraakzucht, en al zulks dergelijks uit het bewustzijn te verwijderen. Dit zijn louter mentale wanklanken. In sommige gevallen kan het menselijkerwijs niet mogelijk zijn om een volledig gevoel van vreugde en vrede te hebben terwijl men zwakte en pijn lijdt, maar als de mentale discordanties die hierboven genoemd worden geheel en al verwijderd worden, zal het gevoel van zwakte en pijn snel wegvallen. Dan zal er niets zijn dat een algehele verwezenlijking van liefde, vrede en vertrouwen in het goede belemmert.

Veronderstel dat een jongen, die net aanvangt met de studie van de rekenkunde, een vijand had, ouder dan hijzelf, en die voorgaf zijn vriend te zijn, en van wie hij ook dacht dat het zijn vriend was. Als deze namaak vriend de jongen nu zou kunnen overtuigen dat hij zijn studie van de rekenkunde zou moeten beginnen met breuken, en dat, als hij dit zou doen, hij op deze manier veel vlugger optellen, aftrekken en vermenigvuldiging zou leren, dan zou hij de jongen kunnen belemmeren om enerlei kennis van de rekenkunde te krijgen, of tenminste, om het erg moeilijk voor hem te maken.

Op dezelfde wijze, als satan, het sterfelijke geloof, ons er van zou kunnen overtuigen dat wij het geluk zouden moeten zoeken door te beginnen met het verkrijgen van materiele welstand, een comfortabele sociale erkenning en lichamelijke gezondheid, en dat, indien we dat doen, we op deze manier het gemakkelijkst vreugde, vrede, en een liefhebbende mentale houding zouden verkrijgen, dan zou hij ons in alle opzichten beletten om een harmonieus bewustzijn te verkrijgen, of het op zijn minst het heel moeilijk maken voor ons om dit te doen. Aldus zouden wij net zo ver op een dwaalspoor zijn gebracht als de jongen, indien hij overhaald zou zijn om de studie van de rekenkunde te beginnen met breuken. Zoals hiervoor te kennen werd gegeven, zijn pijn, zwakte, en armoede net zo volkomen anders dan God, en dus net zo onwaar en onwerkelijk als angst, twijfel, rouw, zorg, lust, jaloersheid, kwaadheid, en dergelijke. Maar de schrijver heeft uit ervaring ontdekt, dat als hij begint met een patient te laten werken tegen pijn, zwakte, of armoede, beiden de pogingen van de patient zowel als zijn eigen werk voor de patient meestal geen snelle resultaten bereiken, zoals het vaak ervaren wordt door alle practitioners; en als gevolg hiervan raakt de patient moedeloos. Maar wanneer de patient aangeleerd wordt om het werk voor zichzelf te beginnen door de zuiver mentale disharmonie te bestrijden, op de wijze zoals in dit artikel is aangegeven, dan begint hij gelijk al te verbeteren, en is enorm bemoedigd, en reageert beter op het werk van de practitioner. Het is veel verstandiger om een beginner iets te doen te geven dat hij ook kan verwezenlijken als hij vlijtig is, dan om hem een taak te stellen die hij, als beginner, waarschijnlijk niet kan volbrengen. Sinds de schrijver besliste om deze methode te gebruiken, heeft hij een zeer groot aantal patienten genezen die al voor langere periodes onder behandeling waren geweest van verschillende practitioners, en die zonder veel succes voor zich zelf ook gestudeerd en gewerkt hadden. De genezing was volbracht door hen te laten te beginnen met het verkrijgen van een goede gemoedstoestand, in plaats van met het vertonen van gezondheid en uiterlijke harmonie. Ze hadden zolang gefaald omdat ze nooit goed waren begonnen. Als ze op juiste wijze met hun werk begonnen, werden de gezondheid en de uiterlijke harmonie al spoedig verkregen. In de “Vader-Moeder God”, Waarheid of Intelligentie is de goddelijke Vader, en Liefde is de goddelijke Moeder. (Science and Health, p.16)

Dan zal reinheid “in wit gewaad” de wijsheid van de man en de liefde van de vrouw, geestelijk begrijpen en blijvende vrede, in één persoon verenigen. (Science and Health, p.64) Zoals een kind in de vroege etappes van zijn menselijk leven noodzakelijkwijs meer te doen heeft met zijn moeder dan met zijn vader, aldus heeft de “zuigeling in Christus”, de beginner in de Christelijke Wetenschap, er meer behoefte aan om te werken met Liefde, door het manifesteren van juiste gevoelens, dan met Waarheid, door het manifesteren van juiste gedachten, alhoewel hij bij het bereiken van de geestelijke volwassenheid tot volledige erkenning en manifestatie moet komen van beide Waarheid en Liefde. Laat een van onze lijfspreuken “Geen verbinding” zijn, en wel tussen het goede van het gemoed en de valse menselijke of materiele omstandigheden.

We kunnen altijd tot onszelf zeggen dat God een toereikende reden is om niet bang te zijn, om niet te twijfelen, om niet te tobben en te treuren. In onze huidige staat van geestelijke ontwikkeling kunnen we niet geheel en al, of zelfs niet grotendeels, onze gedachten afnemen van de beschouwing van disharmonie en moeilijkheden, maar, hier en nu, kunnen we leren om ons gevoelsleven constant bij God, harmonie, te houden. Het vaak geciteerde motto, “Laat niets de harmonie van uw gedachten verstoren”, zou tot ons voordeel herzien kunnen worden in: “laat niets de harmonie van uw gevoelens verstoren”. Aangezien we een bemiddelende intelligentie hebben, zodat we niet alleen de Waarheid kunnen kennen en verklaren, maar ook de dwaling kunnen beschouwen en blootleggen en omzetten ten gunste van de waarheid, en daar we de goddelijke liefde hebben waarmee we de dwaling kunnen vernietigen, zijn we volledig toegerust om God te dienen op het menselijke vlak, en om onszelf te helpen; maar als we toestaan dat de gevoelens de strijd aanbinden met en beheerst worden door disharmonie, dan kunnen we niets anders tot dienst zijn dan satan. Wij moeten onze gevoelens niet toestaan om beheerst te worden door de getuigenis van de zintuigen, in welke grote mate dan dan ook onze gedachtes in de uiterlijke omstandigheden moeten verblijven, terwijl ze de strijd aanbinden met menselijke disharmoniën en moeilijkheden.


Het leven van Jezus was ogenschijnlijk een van de meest veelbewogen levens ooit geleefd. Storm en beroering, beroering en storm,- de golven sloegen er de hele tijd overheen. Maar zijn innerlijke leven wasals een zee van glas. Er was altijd een grote kalmte. Op ieder moment zou je naar Hem toe kunnen gaan om vrede en steun vinden.

(Een citaat uit “The Greatest Thing in the World”, door Henry Drummond)

We moeten, en kunnen, deze zee van glas voor ons zelf vinden.

G.A. Kratcher.